Statut

Statut Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Kole


Rozdział I
Postanowienia ogólne
Nazwa, teren działania, siedziba, struktura , charakter prawny.

§ 1
Stowarzyszenie kultury fizycznej działające w Kole na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę : Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "PRZYSTAŃ" ( STiRW „PRZYSTAŃ” ) zwaną w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.
§ 2
Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypo­spolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Koło. § 3 Stowarzyszenie działa­ na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy Prawo o stowarzysze­niach i niniejszego statutu.
§ 4
Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na dobrowolnych składkach członków i darowiznach darczyńców. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. § 5 Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§ 7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.
§ 8
Stowarzyszenie ma charakter apolityczny.
§ 9
Stowarzyszenie używa godła, flagi i barw STiRW „PRZYSTAŃ” , pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych. Wzór pieczęci:

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia, środki działania i ich realizacja

§ 10
Celem stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie form kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki w środowisku dorosłych i młodzieży.
2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.
3. Kultywowanie tradycji miasta nad Wartą oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o sportach wodnych, turystyce i ekologii
4. Integrowanie środowisk młodzieżowych, uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.
5. Kształtowanie charakterów młodzieży oraz nawiązywania po­między nimi bliższych kontaktów i współpracy.
6. Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia.
7. Zaspokojenie potrzeb swoich członków w zakresie aktywnego uprawiania turystyki ,kultury fizycznej i rekreacji ruchowej , w szczególności w zakresie sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa i sportów motorowodnych).
8. Upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie.
9. Zapewnienie warunków do uprawiania sportów wodnych, motorowodnych, narciarstwa wodnego, turystyki wodnej .
10. Propagowanie aktywnego wypoczynku nad wodą poprzez uprawianie ww. sportów.
11.Rozszerzenie innych form sportowo-rekreacyjnych przy współudziale szkół, miasta i powiatu kolskiego.
12.Prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnych na rzecz osób dorosłych i młodzieży niepełnosprawnej.
13.Prowadzenie edukacji w zakresie szeroko rozumianej ekologii, turystyki i rekreacji ruchowej.
§ 11
Powyższe cele stowarzyszenie realizuje przez:
1. Współpracę z samorządami, szkołami, oraz stowarzyszeniami o podobnych zakresach działania
2. Organizowanie odczytów, prelekcji i imprez propagują­cych wiedzę o historii i środowisku naturalnym kraju, miasta, powiatu i regionu.
3. Wspieranie inicjatyw propagujących ochronę środowiska, przyrody, aktywny wypoczynek dorosłych i młodzieży pełno- i niepełnosprawnej.
4. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego członkom stowarzyszenia.
5. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
6. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.
7. Udział w realizacji ogólnokrajowego programu Sport Wszystkich Dzieci.
8. Budowę bazy przystaniowej oraz sprzętowej.
9. Propagowanie ekologicznych aspektów uprawiania sportów motorowodnych i innych.
10.Organizację grup o charakterze sportowo - turystycznym w zakresie sportów wodnych.
11.Organizowanie spływów i innych imprez w dziedzinie kultury fizycznej, festynów i turniejów.
12.Organizowanie kursów w zakresie podstawowych umiejętności w dziedzinie rekreacji fizycznej, turystyki wodnej oraz kursów na stopnie żeglarskie i motorowodne.
13.Propagowanie i ułatwianie uprawiania indywidualnych i rodzinnych form rekreacji ruchowej oraz turystyki.
14.Propagowanie oraz udzielanie informacji o zakresie swojej działalności statutowej, współdziałanie z członkami stowarzyszenia, instytucjami i organizacjami działającymi w tym zakresie. 15.Rozwijanie działalności w zakresie budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji sprzętu pływającego.
16.Rozszerzanie działalności o inne formy sportowo-rekreacyjne.
17.Propagowanie tradycji „kolskiego kajakarstwa”.
18.Stowarzyszenie realizuje swoje działania we współdziałaniu z: a. Kierownictwem i radami szkół. b. Organami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi. c. Związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.
19. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na: a. Społecznej pracy swoich członków i działaczy. b. Składkach i darowiznach c. Pomocy materialnej działaczy. d. Bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych. e. Sponsoringu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
3. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy spo­łecznej w urzeczywistnienie celów stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczaj­nych następuje na podstawie Uchwały Zarządu.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.
2. Postanowienia § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem upełno­mocnionych przedstawicieli.
§ 15
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, osobom wyjątkowo zasłużonym dla idei stowarzyszenia, regionu, itp.
§ 16
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej: a. imię i nazwisko( nazwa firmy), b. miejsce zamieszkania (siedzibę) c. w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia, d. oświadczenie o przystąpieniu, e. w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. f. w przypadku nieletnich kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.
§ 17
1. Członkowie stowarzyszenia mają prawo do:
a) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach or­ganizowanych przez władze stowarzyszenia,
b) czynnego i biernego prawa wyborczego,
c) korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.,
d) czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
e) wybierania oraz w przypadku członków zwyczajnych pełnoletnich bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia, uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym.
f) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia.
g) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
h) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
i) aktywnego uczestniczenia w realizacji celu Stowarzyszenia
j) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
k) regularnego opłacania składki członkowskiej
l) troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia. m)członkowie Stowarzyszenia będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wy­mienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i bier­nego prawa wyborczego.
3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu, po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
4. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą wpisania Stowarzyszenia do ewidencji KRS.
5. Każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
6. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
7. Kooptacja, o której mowa w ust 4 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
8. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.
§18
1. Członkowie zwyczajni i wspierający stowarzyszenie są zobowiązani do: a. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz stowarzyszenia, b. opłacania w ustalonych terminach składek członkow­skich, których wysokość ustala Walne Zebranie, oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń. c. realizowania celów stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach, d. propagowania działalności stowarzyszenia. e. udzielania pomocy w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia .
2. Członkowie honorowi mają obowiązki wymienione w ust. 1 z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.
3. Członek wspierający ma prawo:
a. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.
b. Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
c. Brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w walnym Zebraniu z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
d. Udział z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia (osoba prawna przez upoważnionego przedstawiciela),
e. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu.
§ 19
1. Członkostwo stowarzyszenia wygasa przez:
a) dobrowolne wystąpienie z stowarzyszenia zgłoszone Za­rządowi na piśmie,
b) nieopłacenie mimo upomnień składek członkowskich przez okres 1 roku,
c) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeń­skiego,
d) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszech­nego, na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn hańbiący popełniony z niskich pobudek,
e) śmierć członka,
f) rozwiązanie instytucji będącej członkiem wspierają­cym. g) Wykluczenia członka za nie przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz za działania na jego szkodę
h) Rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członek Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
3. Skreślenie z listy członków lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w trybie uchwały podjętej przez Zarząd. O skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka będącego członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej decydują w trybie wspólnie podjętej uchwały, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
4. O terminie posiedzenia, na którym ma być podjęta uchwała, Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka listem poleconym wysłanym na 14 dni przed terminem posiedzenia.
5. Obecnemu na posiedzeniu członkowi, którego sprawa dotyczy, Zarząd przed podjęciem uchwały umożliwia złożenie wyjaśnień.
6. Wysyłanie listu, o którym mowa w ust.4 na ostatni znany zarządowi adres jest równoznaczne z jego skutecznym doręczeniem.
7. Uchwałę o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu doręcza się zainteresowanemu członkowi listem poleconym. Przepis .ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. W terminie jednego miesiąca od daty otrzymania uchwały wymienionej w ust.1 zainteresowany członek może wnieść odwołanie . Odwołanie wnosi się na piśmie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie musi być rozpatrzone na jednym z dwu najbliższych posiedzeń Zarządu z udziałem Komisji Rewizyjnej.
9. Zarząd władny jest sam uchylić zaskarżoną uchwałę. Jeżeli Zarząd z uprawnienia tego nie skorzysta, obowiązany jest przedstawić uchwałę wraz z odwołaniem na porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§20
 1. Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
4. Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków uchwala tajność lub jawność głosowania.
6. Wybory do władz Stowarzyszenia są ważne, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne,
7. Władze Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca, w liczbie nie przekraczającej ( 13) ustalonego składu.
8. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w przypadku pierwszego zebrania, (termin pierwszy na którym zebrało się co najmniej 50% członków) lub zwykłą większością głosów w przypadku drugiego Zebrania (termin drugi bez względu na ilość zebranych członków) , jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej . W razie równości głosów, zarządza się ponowne głosowanie.

§ 21
Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwy­czajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na 4 lata, jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze i co roku jako zebranie sprawozdawcze.
3. O terminie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania,
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie:
a) na podstawie Uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 osób.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku), lub podjęcia uchwały.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało zebrane.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 liczby członków zwyczajnych o zwołanie Walnego Zebrania powinien być sporządzony na piśmie i zawierać proponowane punkty porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem. Wniosek taki powinien być podpisany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej lub odpowiednio przez wszystkich członków żądających zwołania Walnego Zebrania.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie jednego miesiąca licząc od daty podjęcia uchwały w tym zakresie przez Zarząd lub od daty wpłynięcia wniosku o, którym mowa w ust. 7.
9. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: a) z głosem stanowiącym - Członkowie Klubu uprawnieni do głosowania, b) z głosem doradczym- członkowie wspierający i osoby zaproszone. 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , a w drugim - bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Za­rząd stowarzyszenia raz w roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebra­nia, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wszyst­kich członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpo­częcia Zebrania.

§ 23
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większo­ścią głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. W razie braku quorum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomie­niu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Ko­leżeńskiego,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
3. Zatwierdzanie planów finansowych Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absoluto­rium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia.
6. Powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu na wniosek Prezesa Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwalenie i zatwierdzanie programu działalności stowarzyszenia,
8. Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia w sprawach wymienionych w §19.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia. Wyznaczenie likwidatorów i decydowanie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
10. Określanie górnej granicy jednorazowych zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Stowarzyszenia.
11. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków stowarzyszenia,
13. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń­skiego,
14. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
15. Podejmowaniu uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.
16. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkow­skich, Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi 2/3 obecnych członków.

§ 25
Zarząd
1) Zarząd składa się z 4 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia , którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia w skład którego wchodzą: prezes, vice – pre­zes, sekretarz, skarbnik i członkowie zarządu.
2) Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3) Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji
4) Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być pracownik Stowarzyszenia.
5) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
6) Dopuszcza się powołanie urzędującego członka Zarządu.
7) Członek Zarządu może z ważnych przyczyn osobistych ustąpić z zajmowanej funkcji składając stosowne pismo Prezesowi lub Wiceprezesowi Zarządu.
8) Mandat członka Zarządu wygasa:
a) W przypadku ustąpienia z zajmowanej funkcji.
b) Z chwilą upływu kadencji i odbycia Walnego Zebrania na którym dokonano wyboru nowego Zarządu lub odwołania przez Walne Zebranie przed upływem kadencji.
c) W przypadku ustania członkostwa.
9) Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
10)W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w przypadkach określonych w ust. 7 i 8. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu. Liczba członków w Zarządzie w ramach uzupełnienia nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu danej kadencji. Uzupełnienie ma charakter tymczasowy i obowiązuje do dnia odbycia najbliższego Walnego Zebrania.,
11) Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
12) Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
13) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.
14) Walne Zebranie wybiera Zarząd w trybie głosowania jawnego lub tajnego – wówczas każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie uchwały. W okresie między posiedzeniami Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu. Do zakresu działalności Zarządu należy:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2) Kierowanie całokształtem spraw wynikających z bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia.
3) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. 4) Proponowanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
5) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej.
6) Opracowywanie planów działania oraz planów finansowych Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
7) Nabywanie i zbywanie praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w granicach upoważnienia otrzymanego od Walnego Zebrania.
8) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w tym również osób na umowę zlecenia.
9) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
10) Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
11)Zarząd Uchwala regulamin organizacyjny określający podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu.
12)Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań, do podpisywania umów w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
13) Zarząd może powoływać komisje do załatwienia konkretnych spraw oraz biegłych i ekspertów.
14) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
15) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
16) Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
17) Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.
18) Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu
19) Powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działal­ności komisji oraz uchwalanie regulaminów ich dzia­łania,
20) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków,

§ 26
Komisja Rewizyjna
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu,
2) Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym dzia­łalność stowarzyszenia.
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym .
4) Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
5) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,. Zarząd jest obowiązany powiadomić przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie i porządku obrad każdego posiedzenia Zarządu.
6) Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy §25 ust. 2-5, 8 i 10, niniejszego statutu.
7) Zasady zwoływania posiedzeń komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin komisji
8) Uchwały komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji
9) Postanowienia § 25 ust. 10 stosuje się odpowiednio.
10) Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje je przewodniczący. Uchwały Komisji zapadają zwy­kłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogól­nej liczby członków Komisji. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem do­radczym.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola całokształtu działalności , a zwłaszcza gospodarki finansowej Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku ,
2) Kontrola opłacania składek członkowskich,
3) Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) Przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
5) Występuje do zarządu z wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami oraz żąda wyjaśnień w kwestiach wątpliwych.
6) Sporządza wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz wnioski o odwołanie poszczególnych członków Zarządu
7) W uzasadnionych przypadkach ma prawo powołania biegłych księgowych, lub ekspertów technicznych.
8) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem.
9) Kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
10) Wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
11) Występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu

§ 27
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a. Upływu kadencji, przy czym za date upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia.
b. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu
c. Zrzeczenie się udziału w tych organach
d. Odwołanie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia
2. Członek Komisji Rewizyjnej może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o Stowarzyszeniach lub może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.

§ 28
Sąd Koleżeński 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym prze­wodniczącego i sekretarza. 2. Postanowienia § 20 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.

§ 29
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatry­wanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczą­cych naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w stowarzyszeniu oraz nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia ,

§ 30
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) Upomnienie,
b) Zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
c) Wykluczenie z stowarzyszenia.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierw­szej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania do Walnego Zebrania.
3. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie w dru­giej instancji są ostateczne.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 31
1) Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2) Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny ,spadki, zapisy,
c) dochody z działalności statutowej i gospodarczej,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dochody z ofiarności publicznej,
f) dotacje budżetowe na zadania zlecone Stowarzyszeniu i inne źródła
3) Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,
4) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
5) Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają: prezes lub wiceprezes i skarbnik.
6) Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenie wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. Rozdział VI Wyróżnienia i kary.

§32
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Najwyższym wyróżnieniem jest medal "Za zasługi dla Stowarzyszenia”
3. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§33
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
- upomnienia ustnego lub pisemnego,
- nagany,
- zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku, wykluczenia.
2. Kara może być nałożona po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.
3. Kary nie stosuje się po upływie 30 dni od ujawnienia przewinienia.
4. Zarząd prowadzi rejestr kar.
5. Skreślenie z rejestru następuje po upływie roku.
6. Członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się od decyzji o ukaraniu, do Walnego Zebrania oraz Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością (23) głosów przy obecności co najmniej (połowy) członków uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenie określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia. Jeżeli uchwała, o której mowa nie stanowi inaczej , likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

§ 35
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednio przepisy prawa o stowarzyszeniach.
(c)2020, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 38695